Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb-seminářů ,kurzů – uzavřené prostřednictvím on-line webu Tomáše Borla umístěného na webovém rozhraní www.tomborl.cz

Tomáš Borl
Lucemburská 1876/44
Praha 3
Česká republika
IČO:88146995

Semináře – ( Sezení)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazuji poskytnout Vám služby specifikované na webovém rozhraní, www.tomborl.cz a Vy se zavazujete uhradit mě za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělím v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.1 Jaké služby poskytuji?
Nabízím Vám účast na mých seminářích, sezeních. Různé varianty seminářů, sezení včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Smlouvou o poskytování služeb – Osobní sezení (dále jen „smlouva“) se zavazuji poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní.
Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.2 Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:
- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4 těchto obchodních podmínek);
– právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

1.4 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. 
V případě objednávání prostřednictvím e-mailu Vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást mé nabídky. Případným podáním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
 Znění obchodních podmínek mohu měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1 Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o můj návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2 Jak si objednáte semináře?

Semináře si můžete objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře).
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného semináře a Vaše kontaktní údaje.
Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučuji zkontrolovat zejména druh semináře. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. 
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považuji za správné a úplné. O jejich změně mně bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.P
o obdržení objednávky Vás budu informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
 Můžu vás kontaktovat o pravosti a vážnosti objednávky. Můžu Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžu odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2. 3 Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z mé strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článků 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2. 4 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.

2.5 Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě mě můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rád Vám poskytnu veškeré potřebné informace.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY a POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3. 1 Jakým způsobem uhradíte cenu za služby?
Cenu služeb uhradíte převodem na můj bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody, webové rozhraní. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám po objednávce přijde.

3.2 Kdy nastane splatnost ceny?
Cena je splatná bezhotovostně před konáním semináře, sezení. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

3. 3 V jaké měně můžete platit?
Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

3. 4 Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4. těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte – formou emailu či písemně nebo si objednáte termín semináře před uplynutím této lhůty. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku těchto obchodních podmínek

3. 5 Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?
V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytnu Vám službu v termínu a v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodneme, či v případě seminářů, sezení v termínu a rozsahu specifikovaného na webovém rozhraní.

4.Odstoupení od smlouvy

4.1 Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučuji zaslat na mou doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdím.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

4.2 Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsem od Vás již přijal?

V případě odstoupení od smlouvy mám povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsem od Vás na základě smlouvy přijal.
Peníze Vám vrátím do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsem od Vás peněžní prostředky přijal.
Peníze vrátím zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud mě do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4.3 Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba, seminář, sezení byl (a) splněn (a) s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsem Vám sdělil, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Kdy můžu odstoupit od smlouvy já?

Vyhrazuji si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
- v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budu Vás o mém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. 
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátím Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné dne 19.10. 2023.

dále:

Obchodní podmínky – Produkty: Ebook, Audionahrávky, Sošky ,Obrazy.

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě eBooku (elektronické knihy), online kurzu apod. (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.tomborl.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Tomáš Borl
Lucemburská 1876/44
Praha 3 13000
Česká republika
IČO: 88146995
Borl5@seznam.cz

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

I.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

I.5 V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se předmětu koupě, a to na stránkách www.tomborl.cz – vždy u příslušného produktu. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím prodejního systému www.simpleshop.cz. Kupující je povinen objednávku pečlivě vyplnit (zadat všechny potřebné fakturační údaje), před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.tomborl.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.tomborl.cz (u příslušného produktu) najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Redbit, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
Redbit, s.r.o.

IV.2 Možnosti plateb:

  • Klasickým bankovním převodem na korunový účet prodávajícího (převedení peněz v časovém intervalu dle podmínek jednotlivých bank).
  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba je provedena ihned).
  • Online zrychleným bankovním převodem pomocí internetového bankovnictví na korunový účet prodávajícího – s využitím platební brány Redbit, s.r.o. (platba je provedena ihned).

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platbu na splátky neakceptujeme.

V. Způsob dodání předmětu koupě

V.1 Po spárování platby je kupující přesměrován na stránku s možností stažení předmětu koupě, tj. eBooku, případně jsou mu poslány e-mailem přístupové údaje do členské sekce online kurzu. V případě platby kartou nebo online zrychleným bankovním převodem se tak stane automaticky ihned po zaplacení, v případě platby klasickým bankovním převodem obdrží kupující po připsání peněz na účet e-mail s odkazem na stránku s možností předmět koupě stáhnout nebo s přístupovými údaji.

V.2 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese www.tomborl.cz u příslušného produktu), si může stáhnout po zaplacení pomocí odkazů přímo ve vlastním eBooku, na stránce online kurzu nebo mu přijdou odkazy v e-mailu (dle typu produktu).

VI. Odstoupení od smlouvy

VI.1 Za předmět koupě prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, vrátím mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, peníze v plné výši.

VI.2 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: Borl5@seznam.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě a peníze převedeny zpět na účet kupujícího.

VII. Odpovědnost

VII.1 Odpovědnost za obsah webu: webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

VIII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VIII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VIII.3 Na požádání kupujícímu podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o něm zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

VIII.4 Možnost odhlášení: Údaje o kupujícím chci použít k tomu, abych ho mohl informovat o nových článcích na webu https://www.tomborl.cz mých produktech a službách, případně zjistit názor kupujícího na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Odesláním objednávky (případně odesláním formuláře při stahování eBooku zdarma) kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v tomto smyslu. Pokud by nesouhlasil, může mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru může kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

VIII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.tomborl.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

  • Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
  • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

IX.2 Účinnost: Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.10. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.tomborl.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.