Kdo jaké má rodiče a nebo jaké má vzdělání, čím prestižnější je, tím lepší, neboť prý to má předpoklad být tím nejlepším člověkem. Proto se také neustále na ty nejvyšší místa politická či ta, která mají moc, dosazují z pozemského hlediska ty nejlepší a také třeba i rodové předávání. Však nemusí to znamenat charakter skutečného bytí. Z našeho pozemského světa se posuzuje jen dle pozemského, ale neznamená to však to, že je to nejlepší.
Láska v politice, či v jiném stavu moci, by vykonala více než jen pragmatické vzory, to jak lépe který politik mluví, jak dobře je oblečen, do jaké nejlepší školy chodil či, s kým mocnějším než jen on sám(a), se zná. Neboť jen učíte jak nejlépe být ekonomicky a válečně silný, učí se velké diplomacii pro vyjednání těch nejlepších podmínek, ať už válečných či ekonomických. Někdy s tím největším vzděláním člověk získává schopnosti fyzické. Je jako dokonalý stroj, který ví, jak nejlépe se chovat ve vybrané společnosti a zároveň opovrhování těmi, které toto vychování nemají. Zároveň se tím hluboce zavírá lidské srdce a vítězí ekonomické a válečné zájmy nad láskou a soucitem. Získává v životě ty nejlepší kontakty z této vybrané společnosti, neboť to je moc pozemská. Mít dobré kontakty, je mít se pozemsky dobře a mít všude dveře otevřené. Je to nejlepší pro pozemský život, neboť mě to opravňuje mít to nejlepší z tohoto materiálního světa.
Dnešní společnost nepotřebuje tolik dokonalých lidí v rozumu, kteří budou řídit ekonomické burzy, nadnárodní společnosti, politickou moc a jiné. Dnešní společnost potřebuje ze všeho nejvíce Lásku. Zároveň vzdělání zušlechťuje cestu, ale je mnoho možností i bez světských titulů, které jaksi opravňují vést stát či jiné, ale neznamená to, že se světským titulem to umím lépe než ten, který ho nemá.
Známe mnoho těch z celého světa, který si svůj titul koupili jen proto, aby mohli mít moc a také to tak stále funguje. Je třeba do tohoto vzdělání člověka vložit hluboké srdce, aby pokud se rozhodne tento titul vlastnit, uměl s těmito znalostmi hospodařit v krajinách srdce, aby váha byla vyrovnaná. Pak je tady již vyspělost těch, kteří titul mají a třeba i mnoho a přirozeně jim srdce do těchto vědomostí vytéká a jsou nejen pro sebe, ale pro společnost blahodárným pramenem.
Je také pravda že je přirozená inteligence srdce, která žádný světských titul nepotřebuje a vykoná tolik blahodárné energie a poselství pro svět. A tak nechme plynout to, kdo má před a za jménem a kdo tam nic nemá a nehodnoťme jestli může zastávat politickou či jinou funkci s titulem či bez něj, neboť tam může vnést něco hluboce neučeného, co vychází z lásky, i když se nikdy nedotkl titulů fyzického.
V dnešní době se rodí mnoho přirozenosti srdce a přirozené inteligence, která není zasažena tolik těžkým systémem, který je tak chudý na lásku. Ne všechny zákony lidské, systémové mají časovou neomezenost. Neboť vše má svůj vývoj a jsme v době, kdy mnoho těchto zastaralých systémů se drží jen proto, že je to zvyk moci a ovládání, než vstoupit do skutečné svobody srdce, a tak systém se stále točí dokola v celosvětovém měřítku, protože ve většině případech žije ve starém dogmatu systému, který člověk sám stvořil a průkopníci nových cest to nemají jednoduché, neboť vždy, když něco nového vzniká, vnáší to strach lidí a systém je rád v tomto strachu utvrdí. Matka Země je krásná a lidi zde tvoří dobro a zlo, vytvářejí chtíčem toto zlo, které je tak jisté v tomto světě a tak práce je na každém z nás, ať jsme chudý či bohatý, ať máme nějakou moc či nemáme, ať máme světských titul, či nemáme, ať jsme zdravý či nemocný. Je to o nás všech.
V rozjímání Tom